Manteniment de bogis i enganxalls

Som l’aliat perfecte per assegurar la disponibilitat, fiabilitat, seguretat i sostenibilitat dels vehicles ferroviaris.

Què et podem aportar?

Manteniment de bogis

Àmplia experiència en el manteniment preventiu de cicle curt, mitjà i llarg de tota mena de bogis. Disposem de mitjans i utillatges específics, per tal de proporcionar la màxima qualitat i seguretat en les nostres revisions.

  • Desmuntatge
  • Neteja
  • Assaigs no destructius
  • Control dimensional
  • Revisió de tots els elements del bogi
  • Acoblament final
  • Comprovacions funcionals

Oferim la possibilitat de redisseny de suports, mecanitzats i adaptació dels equips a nous requisits o millores.

Treballem amb els millors proveïdors per subministrar els elements de recanvi sistemàtic, triats i adaptats adequadament a cada model de bogi. Ens encarreguem de la gestió de serveis de transport, granallatge i manteniment dels subconjunts principals.

Què et podem aportar?

Manteniment d’enganxalls

Manteniment de cicle llarg d’enganxalls automàtics i semipermanents, de manera que se’n garanteix l’ampliació de la vida útil i la correcta funcionalitat, així com revisió dels equips que hagin pogut estar sotmesos a càrregues inesperades.

Manteniment de conformitat amb les normes tècniques i plans de manteniment, anàlisi dimensional de les peces de canvi no sistemàtic sotmeses a desgast; garantim l’absència de fissures de fatiga mitjançant proves d’assaigs no destructius i l’estanquitat correcta dels circuits pneumàtics i elèctrics.

Es comprova l’absència d’anomalies en tots els elements amb les mateixes tècniques que s’utilitzen en el manteniment de cicle llarg, i es verifica que el comportament elàstic dels elements que intervenen en l’absorció d’impactes continua treballant dins dels valors nominals.

Duem a terme comprovacions del comportament elàstic quasiestàtic dels equips utilitzant un banc de proves programable que grafia la força de reacció en funció del desplaçament sotmès. Això ens permet comparar els resultats amb les corbes nominals per garantir l’estat, el muntatge i el manteniment correctes.

Expertise tècnic per a la millora de gestió del cicle de vida del teu vehicle ferroviari

Cas d'èxit destacat

Veure tots els casos d'èxit